Geen producten (0)

Algemene voorwaarden TopLEDverlichting.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroepingsrecht 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 - De prijs 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
Artikel 12 - Retourneren 
Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlening 
Artikel 14 - Betaling 
Artikel 15 - Klachtenregeling 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 - Definities 

1) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2) Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van het beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
3) Dag: kalenderdag
4) Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnemeverplichting in de tijd is gespreid. 
5) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de conusment of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslaagen informatie mogelijk maakt.
6) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnden de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7) Retourformulier: het retourformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht.
8) Ondernemer: de natuurlijke of rechtsperoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt. 
9) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
10) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Indentiteit 
Indentiteit van topLEDverlichting.nl: 

TopLEDverlichting.nl
Polkampen 10 (GEEN bezoekadres)
3751 JC Bunschoten-Spakenburg
Telefoonnummer: 06-53 48 95 55 
KVK - nummer: 73874426
BTW - nummer: NL218353844B02
Email: klik hier

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TopLEDVerlichting.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen TopLEDverlichting.nl en de consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van onze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij TopLEDverlichting.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Artikel 4 - Het aanbod 
4.1 Het aanbod is vrijblijvend. TopLEDverlichting.nl is gerechtig het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4.3 Als TopLEDverlichting.nl gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.4 TopLEDverlichting.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Uiteraard doen wij hiervoor ons uiterste best. 
4.5 Al onze producten zijn niet voorzien van een E-keurmerk, tenzij anders staat beschreven bij het product. De producten mogen derhalve niet worden toegepast als exterieurverlichting op de openbare weg. De producten zijn enkel geschikt en bedoeld voor exterieurverlichting bij gebruikt op privéterrein.
4.6 TopLEDverlichting.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.

Artikel 5 - De overeenkomst 
5.1 Een overeenkomst kan enkel tot stand komen na acceptatie van een bestelling van de consument op TopLEDverlichting.nl Zolang TopLEDverlichting geen orderbevestiging heeft verzonden, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Orderbevestigingen zullen via ons automatisch systeem doorgestuurd worden via de mail naar de consument. Door bij ons te bestellen via de website onstaat er een rechtsgeldigde koopovereenkomst. Doordat de bevestiging automatisch wordt verzonden, dient een betaling te volgen. 
5.2 TopLEDVerlichting.nl kan zich (binnen wetterlijke kaders) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TopLEDVerlichting.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotivieerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Bij levering van producten:
6.1 Bij aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien rederlijkerwijze mogelijk - in de orginele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heet gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en niet kan bewijzen het product te hebben teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten: 
6.5 Bij levering van diesten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
6.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
6.7 Indien door middel van een aangekondigde actie op de website gratis led is verkregen bij uw bestelling en u stuurt uw gehele bestelling retour, dienen ook de gratis led lampen retour gestuurd te worden. Stuurt u de gehele bestelling retour exclusief de gratis verkregen led, dan brengen wij het bedrag van de gratis verkregen led in mindering op het totaal creditbedrag.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzendig voor zijn rekening. 
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door TopLEDverlichting.nl. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor enveutele waardevermindering van het product. 
7.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.  

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
8.1 TopLEDverlichting.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omgeschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 - De prijs 
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
9.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
9.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
9.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk -en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en - zetouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht volgens de foutieve prijs te leveren.
9.5 Kortingen en/of acties kunnen niet worden gecombineerd. Indien een actie van toepassing is met een minimaal bestelbedrag, geldt het bedrag exclusief eventuele verzenkosten. Indien een actie van toepassing is met een minimaal bestelbedrag, geldt het bedrag exclusief eventuele verzenkosten. De gratis T10 LED acties zijn van toepassing bij een minimaal bestelbedrag van €15,- (exclusief verzendkosten).

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
10.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur versterkte garantie doet niks af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
10.3 Eventuele gebreken aan het product dienen voor einde garantietermijn schriftelijk te worden gemeld aan TopLEDverlichting.nl. Garantie is per product verschillend en de duur daarvan wordt indien van toepassing aangegeven bij het product. Indien niet aangegeven bedraagt de garantietermijn 6 maanden.
10.4 De garantietermijn gaat in op het moment dat de consument de goederen heeft ontvangen. 
10.5 De garantie geldt niet indien: 
- de consument de geleverde producten zelf heeft geprobeerd te repareren en/of heeft bewerkt of door een derden (geprobeerd) heeft laten reparen en/of bewerken;
- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
11.4 Alle levertermijnen zijn een indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontleden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
11.5 In geval van ontbinding van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt enkel voor pakketpost of brievenbuszendingen met track and tracé. Voor brievenbuspost zonder track and tracé ligt het risico van vermissing en/of schade bij de koper. 
11.7 In geval het pakket niet bij de geadresseerde bezorgd kon worden en daardoor naar een pakket afhaalpunt gaat, dient de klant deze daar af te halen binnen de gestelde termijn. In geval het pakket niet binnen de gestelde termijn wordt afgehaald, wordt deze retour gestuurd naar de verzender (TopLEDverlichting). In geval de klant wilt dat het pakket opnieuw verzonden wordt, is de klant verantwoordelijk voor de verzendkosten hiervan, ook in geval het garantie producten betreft.
11.8 Mocht u gekozen hebben voor een standaard brievenbuzending binnen Nederland en u ontvangt u van PostNL een naheffing van de kosten (frankering + administratiekosten) met een verzoek deze te betalen, dient u niet aan dit verzoek te voldoen. U kunt het verzoek negeren en met ons contact opnemen. Wij handelen dit vervolgens af met PostNL. De herinnering die u kunt krijgen kunt u evenals negeren. U bent als ontvanger wettelijk niet verplicht dit te betalen. Wij vergoeden geen kosten mocht u dit wel betaald hebben.

Artikel 12 - retourneren 
12.1 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product of producten inclusief alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de originele staat inclusief originele verpakking aan de ons te retourneren.
12.2 Mocht het product en/of de verpakking hiervan meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te testen, dan kunnen we de waardevermindering hiervan aan u doorberekenen. Behandel het product zorgvuldig en verpak het product dusr goed bij retourneren.
12.3 Het retourpakket wordt enkel in behandeling genomen als het artikel voor retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van het product vooraf online is aangemeld middels bovenstaand retour formulier, daarnaast heeft u nog eens 14 dagen om het product retour te sturen. Product mag enkel getest zijn d.m.v. los aansluiten op de werking ervan en op eventuele (fout)meldingen. Product mag niet gemonteerd hebben gezeten en/of in gebruik zijn genomen.
12.4 Voeg het bestelkenmerk en/of het factuurnummer toe aan de zending (door bijvoorbeeld de factuur uit te printen en mee te zenden).
12.5 Retourkosten zijn voor de consument.
12.6 Een eventuele terugbetaling vindt doorgaans plaats binnen èèn week en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde product. 
12.7 U dient een defect, beschadigd of verkeerd geleverd artikel altijd vooraf aan te melden met uitleg d.m.v. foto's en/of video's. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen wij de producten niet retour nemen als zijnde defect, beschadigd of verkeerd geleverd. Indien blijkt wij het product verkeerd geleverd hebben, krijgt u van ons achteraf de retourkosten vergoed. Defecte producten n.a.v. onjuiste en/of onzorgvuldige montage kunnen uiteraard niet retour worden genomen.
12.8 Wanneer u kiest voor vergoeding van het aankoopbedrag van het defecte/foute artikel (in plaats van een vervangend artikel toegestuurd te krijgen), zijn de retourkosten voor eigen rekening. 
12.9 Als u een bestelling heeft geplaatst welke gratis is verzonden (zendingen binnen Nederland boven de €75,-) en u retourneerd een deel van uw bestelling waardoor het nieuwe totale order bedrag (oorspronkelijk orderbedrag minus bedrag geretourneerde item(s)) onder de €75,- komt, worden alsnog verzendkosten berekend. Deze verzendkosten worden in mindering gebracht op het te crediteren bedrag.
12.10 herroepingsrecht: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden retour aan te melden. U heeft na retour aanmelding nogmaals 14 dagen om het product te retourneren. U krijgt dan uw volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retourzending van u naar ons zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €7,25 per pakket binnen Nederland. Radpleeg de website van uw vervoerder voor het exacte tarief. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product inclusief alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de originele staat inclusief originele verpakking aan ons te retourneren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.” 

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlening
opzegging
13.1 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), ten alle tijden opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen. 
13.2 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen opdezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
verlening
13.3 Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 14 - Betaling  
14.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
14.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
14.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behodens wettelike beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 15 - Klachtenregeling 
15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
15.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
15.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 
15.7 U kunt uw klacht bij ons kenbaar maken per mail naar [email protected]. Indien dit niet tot een oplossing leidt, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling bij WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil
15.8 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet ergens anders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Ártikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zondanige wijze dat deze door de conusment op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.